Ασφαλίστε την συσκευή σας

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ GENERALI

SMARTPHONES & TABLETS  ΕΩΣ 400€ => 30€ 

SMARTPHONES & TABLETS  400€ ΕΩΣ 1400€  => 35€  


Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Κινητών & Tablets

Γενικές Πληροφορίες

Όλες οι καλύψεις ισχύουν όλο το 24ωρο, παγκοσμίως.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφάλισης

Δικαιούστε συμμετοχή στην ασφάλιση εάν:
  • Είστε άνω των 18 ετών
  • Εάν έχετε στη κυριότητά σας κινητό τηλέφωνο και/ή tablet καινούργιο ή αγορασμένο έως 1 μήνα πριν από την ένταξή σας στο Πρόγραμμα Ασφάλισης.

Σκοπός του Ασφαλιστηρίου είναι να ασφαλίσει το κινητό τηλέφωνο / tablet σας από τους παρακάτω ασφαλισμένους κινδύνους:

  • Πυρκαγιά και κεραυνός
  • Κλοπή / ληστεία
  • Τυχαία θραύση κρυστάλλων (τυχαία θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet).

Βασικοί Ορισμοί

Κάλυψη

Η κατά περίπτωση παρεχόμενη ασφάλιση σύμφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας.

Ασφάλισμα

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης ορίζεται ο κάθε ασφαλισμένος (καταναλωτής / αγοραστής) που υπογράφει το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

Διευκρινίσεις ασφαλισμένων κινδύνων

Κλοπή / Ληστεία

Ο κίνδυνος της Κλοπής µε Διάρρηξη ή Ληστείας παρέχεται µε την προϋπόθεση υποβολής στη GENERALI επίσημων νόμιμων εγγράφων από τις κατά τόπους Αρμόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνομία). Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου στο εξωτερικό, τα προσκομιζόμενα έγγραφα από το εξωτερικό υποβάλλονται σε νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

  • Κλοπή θεωρείται η μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος σε κλειστό και στεγασμένο χώρο ή η απόπειρα βίαιης εισόδου µε διάρρηξη ή αναρρίχηση µε σκοπό την κλοπή -αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων ή πρόκληση ζημιών, µε την προϋπόθεση να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου ή εξόδου.
  • Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζημιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης στον παραβιασμένο χώρο.
  • Ληστεία θεωρείται η αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων µε χρήση βίας ή µε απειλή χρήσης βίας κατά του Ασφαλισμένου, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει νόμιμη γραπτή αναγγελία του γεγονότος στις Αρμόδιες Αρχές δηλ. Ελληνική Αστυνομία.

Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης)

Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων καλύπτει την "Τυχαία Θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet". Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου και ζημίας, καλύπτεται το κόστος επισκευής µε βάση τα νόμιμα τιμολόγια και σε περίπτωση αποδεδειγμένης µη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισμένου αντικειμένου µε ανώτατο όριο ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισμένης του αξίας.

Επέκταση Κάλυψης για δεύτερο ζημιογόνο γεγονός.

Η ασφάλιση επεκτείνεται για την κάλυψη δεύτερου ζημιογόνου γεγονότος, µε απαραίτητη προϋπόθεση την καταβολή επασφαλίστρου € 15, για το διάστημα της ασφαλιστικής κάλυψης που υπολείπεται από την ημερομηνία της πληρωμής του επασφαλίστρου έως την λήξη της αρχικής περιόδου ασφάλισης. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης περισσότερων ζημιογόνων γεγονότων πέραν των δύο συνολικά για όλη τη διάρκεια της αρχικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι μετά την αποζημίωση του πρώτου γεγονότος η δυνατότητα κάλυψης δεύτερου ζημιογόνου γεγονότος παρέχεται σύμφωνα µε τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι η επέκταση της κάλυψης θα αγοραστεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία καταβολής αποζημίωσης.

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και µη επιστρεπτέο.

Ανώτατο ποσό ασφάλισης

Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 1.400,00 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο.

Βάση Υπολογισμού Αποζημίωσης : Αξία αγοράς (σύμφωνα µε τιμολόγιο/ απόδειξη) ως καινούργιες.

Δικαιούχος– Καταβολή Αποζημίωσης

Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, η αποζημίωση καταβάλλεται από την GENERALI στον ασφαλισμένο καταναλωτή / αγοραστή, µε τις εξής προϋποθέσεις: - Υποβολή σχετικής Δήλωσης Ζημιάς στη GENERALI μέσα σε διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία της ζημίας: - Αντίγραφο Τιμολογίου / Απόδειξης αγοράς - Πρωτότυπο Τιμολόγιο επισκευής / αντικατάστασης για περιπτώσεις Θραύσης Οθόνης Κρυστάλλων - Το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης - Αντίγραφου δελτίου συμβάντος από τις Αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης).

Έναρξη, Διάρκεια & λήξη της ασφαλιστικής σας κάλυψης

Η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού έως την λήξη της αρχικής ετήσιας διάρκειας ασφάλισης του αρχικού Πιστοποιητικού που είχε εκδοθεί.

Δικαίωμα εναντίωσης & Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην ένταξη στη ασφάλιση µε επιστολή που πρέπει να αποστείλετε αποκλειστικά και µόνο στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την παραλαβή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Δικαίωμα υπαναχώρησης έχετε εντός των πρώτων 14 ημερών από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης µε επιστολή σας στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα.

Αρμόδια Δικαστήρια

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την ερμηνεία και εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.

Προσωπικά Δεδομένα

Η GENERALI διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί και να επεξεργάζεται στοιχεία που σας αφορούν τα οποία γνωστοποιήσατε σε αυτήν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει µε άλλον νόμιμο τρόπο από τρίτα πρόσωπα.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τους όρους του παρόντος Πιστοποιητικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρία ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.